مبانی هزینه های لجستیک

۳۵۰۰۰ تومان

لجستیک معکوس

۲۰۰۰۰ تومان

VMI – مدیریت موجودی توسط مشتری

۳۵۰۰۰ تومان

کانبان

۵۰۰۰ تومان

کانبان اتومات

۱۰۰۰۰ تومان

تجارت جهانی

۲۰۰۰ تومان

سازمان تجارت جهانی

۵۰۰۰ تومان

تحقیقات بازاریابی

۳۰۰۰ تومان

مقاله منحنی انگل

۵۰۰۰ تومان

بورس و فرابورس

۷۰۰۰ تومان
0