مطالعه تجربی خواص مکانیکی جهت یافته، ریولوژی و نوری نانوکامپوزیت ناهمسانگرد نانولوله های کربن چنددیواره

چکیده مقاله:

برای دستیابی به خواص مکانیکی بهتر در نانوکامپوزیت های حاوی نانولوله های کربن لازم است، این اجزا جهت گیری مشخصی در پلیمر پایه داشته باشند. مطالعه تجربی آثار جهت تزریق وجهت گیری نانولوله های کربن بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت ناهمسانگرد نانولوله های چنددیواره کربن-پلی متیل متاکریلات هدف اصلی این مقاله است. بدین منظور، پارامترهای درصد وزنی نانولوله های کربن در چهار سطح 0، 5/ 0، 1 و % 5/ 1 وزنی برای مطالعه در دو راستای موازی با جهت تزریق و عمود بر آن به عنوان ورودی مطرح شد. ترکیب های مدنظر با فرایند ذوب-اختلاط با استفاده از اکسترودر د وپیچی ناهمسوگرد تولید شد. سپس، نمونه های ورق نانوکامپوزیتی به روش قالب گیری تزریقی تهیه شده و نمونه های استاندارد آزمون ها با استفاده از لیزر بریده شدند.مدول کشسانی، استحکام تسلیم، ازدیاد طول، استحکام ضربه ای و سختی نیز به عنوان خروجی مطرح و اثر نانولوله های کربن بر شاخص جریان مذاب و خواص نوری مطالعه شد. ساختار نانوکامپوزیت های تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی پویشی و عبوری بررسی شد. افزایش % 51مدول کشسانی، % 19 استحکام تسلیم و % 27 ازدیاد طول با وجود % 5/ 1 نانولوله ها از نتایج به دست آمده است. همچنین بررسی ها نشان داد، نانوکامپوزیت های تولید شده % 10 مدول کشسانی و % 13استحکام تسلیم بیشتری در راستای عمود بر جریان تزریق نشان می دهند. اما، ازدیاد طول بیشتردر راستای موازی با تزریق مشاهده شد. کاهش ناچیز در مقدار سختی، افزایش جزیی استحکام ضرب های و نیز کاهش براقیت و شفافیت با افزایش نانولوله ها نیز از سایر نتایج قابل ذکر است.همچنین، نتایج کاهش شاخص جریان مذاب از 11 g/10min به 6/3 g/10min را نشان دادند

کلیدواژه‌ها:

نانولوله کربن،نانوکامپوزیت ناهمسانگرد،خواص مکانیکی جهت یافته،پلی متیل متاکریلات،خواص نوری

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × پنج =

0